รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
ทีมงานของเรา
 
ผังการบริหารงาน โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
บุคลากรโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของเรา
 

ใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงเรียนนวดสปา สุรนารี

ซ้ายมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มอบ เกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ได้รับการจัดตั้งเป็น "ศูนย์ฝึกอาชีพ" ในโรงเรียนนอกระบบ ตามโครงการ "ศูนย์ฝึกอาชีพ" ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขวามือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี เป็นโรงเรียนนอกระบบ ที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดี ปีงบประมาณ 2556 ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป

 

ผู้บริหารโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารีรับรางวัล

ผู้บริหารโรงเรียน รับรางวัล

 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014